IFRS 17 IFRS 17

IFRS 17

W maju 2017 r. IASB (International Accounting Standards Board) zakomunikowała wprowadzenie nowego standardu sprawozdawczości finansowej: IFRS 17.
Kluczowym elementem nowego standardu jest obowiązek kalkulacji aktualnej wartości umów ubezpieczeniowych. IFRS 17 wskazuje możliwe podejścia do wyceny grup umów ubezpieczenia: GMM – General Measurement Model, PAA – Premium Allocation Approach i VFA – Variable Fee Approach. Marża kontraktowa (CSM, Contractual Service Margin), która odzwierciedla niewypracowany zysk z zawartej umowy, stanowi jedną z nowych koncepcji IFRS 17.

Okres przejściowy

Przejście na IFRS 17 często zaczyna się od analizy aktualnych modeli wyceny oraz możliwości oferowanych przez obecnie wykorzystywane systemy. W celu spełnienia wymogów IFRS 17 systemy mogą wymagać modyfikacji, na przykład w celu pozyskiwania i przetwarzania danych historycznych.
IFRS 17 dotyczy nie tylko systemów i procesów. Standard ten wpływa również na kulturę organizacyjną, operacje biznesowe oraz standardy przekazywania informacji. Na etapie prac przygotowawczych duży nacisk kładziony jest na przekazywanie wiedzy oraz szkolenia. Na etapie realizacji niezbędna jest komunikacja pomiędzy zespołami aktuariuszy, ekspertów finansowych i specjalistów IT.

Korzyści

Celem IFRS 17 jest zapewnienie większej przejrzystości i porównywalności, aby wystandaryzować podejście do ujęcia rachunkowego kontraktów. Raportowanie według IFRS 17 wymaga stworzenia elastycznych systemów i modeli. Choć na etapie wdrożenia jest to obciążeniem dla zakładów ubezpieczeń, w późniejszych fazach może przynieść również korzyści – odpowiednio zaprojektowane systemy i modele mogą być źródłem istotnych informacji zarządczych.

Wdrożenie

Wdrożenie nowego standardu zaczyna się od przeglądu i oceny obecnych systemów i modeli pod kątem potrzeby dostosowania do nowego standardu. Następny krok to opracowanie szczegółowego planu działania. W Triple A współpracujemy z naszymi klientami tak, aby wypracować skuteczny sposób realizacji tego planu.
Triple A oferuje rozwiązania w celu:

  • utworzenia modeli przepływów pieniężnych zgodnych z wymogami IFRS 17
  • wyliczenia korekty ryzyka z tytułu ryzyka niefinansowego
  • opracowania założeń dotyczących stóp procentowych (podejście odgórne lub oddolne)
  • określenia poziomu agregacji
  • wsparcia w procesie wyboru sposobu przejścia na nowy standard sprawozdawczości (podejście w pełni retrospektywne, z zastosowaniem zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego lub
  • podejścia opartego na wartości godziwej)
  • i nie tylko!
  • More information or a conversation with us?

    Please contact

Call me back
Triple A – Risk Finance
Part of Redmore

© 2024 AAA Riskfinance. All rights reserved.